NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

若干 ruògān

ruògān adjective a certain number or amount of
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '若干')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 151
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 52
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 46
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 42
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 42
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 2 39
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 10 27
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 26
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 11 26
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 8 25

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
若干种 若干種 若干種身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 98
若干百 若干百 若干百千人 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 40
若干想 若干想 生有若干想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 38
念若干 念若干 不念若干想 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 17
一身若干 一身若干 一身若干種想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 16
若干身 若干身 有色若干身一想 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 14
若干年 若干年 經若干年 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
若干千 若干千 若干千俱致年 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
若干千年 若干千年 若干千年 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 10
若干弊 若干弊 若干弊惡行生能得消 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
若干 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
若干 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
若干若干 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
若干 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
便宿命無數若干 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
若干人眾 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
眾人說法正化若干 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
若干 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
若干 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
一切若干無有 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 26
若干兩舌 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 14
若干 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 4
若干 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 42
若干剎那 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 3
若干 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 42
若干剎那 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
若干 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
若干異學沙門 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
若干種樹 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
若干弟子 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
比丘尼若干說好 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
若干 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 3
若干弟子 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
若干 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
若干 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1