NTI Reader
NTI Reader

tuó

tuó verb to carry on one's back
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Japanese variant of 驮

Contained in

笩駄摩那阿那陀摈荼駄

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 Scroll 1 16
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 12
Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 Scroll 1 11
Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 Scroll 1 9
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 5 8
Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 Scroll 1 8
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 11 8
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 7
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 18 6
Tang Fan Liang Yu Shuang Dui Ji 《唐梵兩語雙對集》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
楼駄 樓駄 阿㝹樓駄語阿難言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 14
駄王 駄王 汝父竭國素駄王 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 Scroll 1 9
满駄 滿駄 賀滿駄那儞 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 18 9
烂駄 爛駄 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 8
素駄 素駄 佛說師子素駄娑王斷肉經 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 Scroll 1 8
噜駄 嚕駄 阿儞嚕駄苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 5
駄语 駄語 阿㝹樓駄語阿難言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 4
駄罗 駄羅 檀地駄羅 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 2 4
駄如来 駄如來 我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 4
駄娑 駄娑 佛說師子素駄娑王斷肉經 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 Scroll 1 4