NTI Reader
NTI Reader

刘 (劉) liú

 1. liú proper noun Liu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '劉' n 2)
 2. liú noun an axe / a hatchet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 斧 or 钺 (Guoyu '劉' n 1)
 3. liú verb to massacre / to slaughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 杀戮 (Guoyu '劉' v 1)
 4. liú adjective sparse / scattered
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 稀疏 or 零落 (Guoyu '劉' adj)

Contained in

刘麻子刘爷刘大爷刘宋刘向刘更生刘邦刘光第刘德华刘家辉刘镇伟刘基刘伯温刘盈刘恭刘弘刘恒刘启刘彻刘弗陵刘贺刘询刘奭刘骜刘欣刘衎刘婴刘玄刘秀刘炟刘庄刘肇刘隆刘祜刘懿刘保刘炳刘缵刘志刘宏刘辩刘协刘备刘禅刘勰刘少奇刘墉刘萨诃刘长卿刘虞刘繇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 46
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 43
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 42
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 2 30
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 26
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 24
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 6 19
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 36 14
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 31 14
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刘公 劉公 二者即前劉公 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 1 33
刘遗 劉遺 劉遺民所難 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 21 24
刘虬 劉虯 蕭齊荊州隱士劉虬作 The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》 Scroll 1 18
孙刘 孫劉 孫劉曹等第五記 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 4 6
臣刘 臣劉 員修國史修文館學士上柱國臣劉憲 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 5
刘谦 劉謙 閹人劉謙之因於五臺山專讀此經 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 5
隐士刘 隱士劉 蕭齊荊州隱士劉虬作 The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》 Scroll 1 5
谓刘 謂劉 謂劉公常對遠 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 2 5
刘子 劉子 劉子云 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 4 5
虔刘 虔劉 復屬虔劉 Da Ban Niepan Jing Xuan Yi 《大般涅槃經玄義》 Scroll 2 5