NTI Reader
NTI Reader

俱胝 jūzhī

  1. jūzhī noun koti / one hundred million / a very large number
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: koṭi, Japanese: kutei (BL 'koṭi'; Ding '俱胝'; FGDB '俱胝'; SH '俱胝')
  2. jūzhī proper noun Judi
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Tang dynasty monastic (FGDB '俱胝')

Contained in

七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法七俱胝独部法毘俱胝菩萨一百八名经俱胝一指俱胝竖指

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 364 56
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 5 51
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 3 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 36
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 30 30
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 Scroll 3 29
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 9 28
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 3 28
Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 《大方廣如來藏經》 Scroll 1 24
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
千俱胝 千俱胝 當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 410
俱胝那庾多 俱胝那庾多 如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 299
俱胝分 俱胝分 俱胝分不及一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 104
百俱胝 百俱胝 百俱胝分不及一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 58
俱胝岁 俱胝歲 若多俱胝歲 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 28
俱胝佛 俱胝佛 若多俱胝佛 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 23
俱胝劫 俱胝劫 當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 22
多俱胝 多俱胝 多俱胝劫巧說無盡 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 21
俱胝踰缮那 俱胝踰繕那 或一俱胝踰繕那外 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 10
俱胝世界 俱胝世界 或一俱胝世界外 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 10