NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

俱胝 jūzhī

jūzhī number ten million
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: koṭi

Contained in

七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法七俱胝独部法毘俱胝菩萨一百八名经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 364 56
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 5 51
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 3 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 36
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 30 30
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 Scroll 3 29
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 3 28
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 9 28
Sukhāvatīvyūha (Dasheng Wuliang Shou Zhangyan Jing) 《大乘無量壽莊嚴經》 Scroll 3 24
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 24

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
千俱胝 千俱胝 當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 410
俱胝那庾多 俱胝那庾多 如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 307
俱胝分 俱胝分 俱胝分不及一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 104
百俱胝 百俱胝 百俱胝分不及一 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 58
俱胝岁 俱胝歲 若多俱胝歲 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 28
俱胝劫 俱胝劫 當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 22
多俱胝 多俱胝 多俱胝劫巧說無盡 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 21
俱胝佛 俱胝佛 若多俱胝佛 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 14
俱胝菩萨 俱胝菩薩 多俱胝菩薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 10
俱胝踰 俱胝踰 或一俱胝踰繕那外 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 349 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
俱胝歲數不能 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
尊者俱胝 Scroll 2 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 6
八十四俱胝勇健步兵 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
俱胝圓滿月輪獨處 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
十八俱胝 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 4
十八俱胝 Scroll 6 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 2
俱胝天眾 Scroll 3 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
無數那由他俱胝頭目 Scroll 6 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 3
十八俱胝 Scroll 11 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 3
俱胝無盡 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 10
無量俱胝那庾多出家 Scroll 2 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 7
何時無量俱胝那庾多四大 Scroll 3 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
俱胝不及 Scroll 4 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 20
無量無數俱胝那庾多天眾圍繞 Scroll 7 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
無量無數俱胝那庾多眾生 Scroll 2 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 2
佛舍利俱胝七寶 Scroll 3 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 7
俱胝那庾多菩薩聲聞 Scroll 4 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 5
俱胝 Scroll 7 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 6
俱胝 Scroll 8 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 4
幻化俱胝 Scroll 1 in Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 7
俱胝 Scroll 2 in Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 7
大智菩薩俱胝 Scroll 3 in Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 2
四千俱胝佛如來成佛 Scroll 1 in Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 1
過去然燈如來阿羅訶三藐三佛陀四千俱胝佛如來成佛 Scroll 1 in Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 1
如是六十八俱胝菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 3