NTI Reader
NTI Reader

穷尽 (窮盡) qióngjìn

qióngjìn verb to end / to exhaust
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

无穷尽

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 4 19
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 18
Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 12 16
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 9 16
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 12
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 40 11
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 14 8
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 9 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 39 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 39 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不可穷尽 不可窮盡 不可窮盡 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 268
无有穷尽 無有窮盡 苦蘊相續無有窮盡 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 202
不能穷尽 不能窮盡 千佛共說不能窮盡 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 24
可穷尽 可窮盡 無可窮盡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 18
无能穷尽 無能窮盡 一切世間天及人無能窮盡 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 17 7
能穷尽 能窮盡 皆能窮盡善根源底 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 18 6
一切法穷尽 一切法窮盡 悟一切法窮盡性不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 5
穷尽时 窮盡時 無有窮盡時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 5
未穷尽 未窮盡 善根勢力仍未窮盡 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 528 5
穷尽性 窮盡性 悟一切法窮盡性不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 4