NTI Reader
NTI Reader

fú pó

  1. phonetic fu
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Used for transliteration of Sanskrit terms
  2. phonetic po
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Used for transliteration of Sanskrit terms

Contained in

阿尔多嚩底河婆誐嚩帝世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼观自在菩萨怛嚩多唎随心陀罗尼经佛说妙吉祥瑜伽大教金刚陪罗嚩轮观想成就仪轨经妙吉祥瑜伽大教金刚陪罗嚩轮观想成就仪轨经难儞计湿嚩罗天说支轮经罗嚩拏说救疗小儿疾病经佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经萨埵嚩苏诃嚩帝嚩利沙键拏摄嚩嚩蹉国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 488
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 390
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 334
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 272
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 245
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 214
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 1 203
Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 202
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 199
Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 2 198

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
嚩日 嚩日 冐地唧多嚩日哩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 40
哩嚩 哩嚩 哩嚩多苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 31
嚩迦 嚩迦 如迦籠嚩迦枝 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 26
拏嚩 拏嚩 阿嚕拏嚩帝 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 26
嚩帝 嚩帝 城名阿嚕嚩帝 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
婆嚩 婆嚩 母名鉢囉婆嚩底 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 13
迦嚩 迦嚩 儞羅迦嚩悉儞藥叉女 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 9
嚩哩 嚩哩 嚩哩呬哥苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 8
誐嚩 誐嚩 誐嚩捺多苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 7
襧嚩 襧嚩 會中有一女人名昂誐襧嚩 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 18 6