NTI Reader
NTI Reader

白衣 báiyī

báiyī noun lay people / the laity
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '白衣')

Contained in

白衣金幢二婆罗门缘起经白衣拜相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 88
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 56
SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘尼波羅提木叉戒本》 Scroll 1 55
Wu Fen Biqiuni Jie Ben 《五分比丘尼戒本》 Scroll 1 55
Si Fen Lu Biqiu Han Zhu Jie Ben 《四分律比丘含注戒本》 Scroll 3 51
Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》 Scroll 1 51
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 48
Wu Fen Jie Ben 《五分戒本》 Scroll 1 48
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 46
Mi Sha Sai Wu Fen Jie Ben 《彌沙塞五分戒本》 Scroll 1 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白衣舍 白衣捨 乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 23
习白衣 習白衣 習白衣行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 18
白衣行 白衣行 習白衣行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 17
作白衣 作白衣 不如作白衣自在家也 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 12
入白衣 入白衣 乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 10
在家白衣 在家白衣 頗更有在家白衣 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
笃信白衣 篤信白衣 無有篤信白衣檀越敬重佛法 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 18 8
白衣弟子 白衣弟子 沙門瞿曇白衣弟子中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
亲白衣 親白衣 莫親白衣 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 5
白衣法 白衣法 習白衣法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 5