NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

白衣 báiyī

báiyī noun lay people / the laity
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '白衣')

Contained in

白衣金幢二婆罗门缘起经白衣拜相

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 88
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 56
Wu Fen Biqiuni Jie Ben 《五分比丘尼戒本》 Scroll 1 55
SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘尼波羅提木叉戒本》 Scroll 1 55
Si Fen Lu Biqiu Han Zhu Jie Ben 《四分律比丘含注戒本》 Scroll 3 51
Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》 Scroll 1 51
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 48
Wu Fen Jie Ben 《五分戒本》 Scroll 1 48
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 46
Mi Sha Sai Wu Fen Jie Ben 《彌沙塞五分戒本》 Scroll 1 42

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
白衣舍 白衣舍 乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 23
习白衣 習白衣 習白衣行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 18
白衣行 白衣行 習白衣行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 17
作白衣 作白衣 不如作白衣自在家也 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 12
入白衣 入白衣 乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 10
在家白衣 在家白衣 頗更有在家白衣 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
笃信白衣 篤信白衣 無有篤信白衣檀越敬重佛法 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 18 8
白衣弟子 白衣弟子 沙門瞿曇白衣弟子中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
白衣说法 白衣說法 未曾憶為白衣說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 5
白衣法 白衣法 習白衣法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
沙門瞿曇白衣弟子 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
白衣 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
阿難白衣 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
一者不如白衣資生 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
白衣 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 38
白衣 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 12
白衣 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 25
白衣 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
白衣說法 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
白衣 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
在家白衣 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
便白衣 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 24
便白衣 Scroll 30 in Madhyamāgama 《中阿含經》 24
白衣居家 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
親近白衣 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 2
不如白衣自在 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
白衣 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
白衣舍利 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 5
沙門瞿曇白衣弟子 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
白衣 Scroll 28 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
居家白衣 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
在家白衣歸依三寶 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
白衣 Scroll 1 in Yue Yu Jing (Candropamasūtra) 《月喻經》 9
不如白衣 Scroll 1 in Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 1
白衣 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1