NTI Reader
NTI Reader

伽耶城 Jiā Yē Chéng

Jiā Yē Chéng proper noun Bodh Gaya
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Place Name 地名
Notes: Located at the Buddha's place of enlightenment, India

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 3
The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 5 3
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 10 2
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 26 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 2
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 2
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 2
Gayāśīrṣasūtraṭīka (Wenshushili Wen Puti Jinglun) 《文殊師利菩薩問菩提經論》 Scroll 1 2
Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 2 1
Gayāśīrṣasūtra (Fo Shuo Xiang Tou Jingshe Jing) 《佛說象頭精舍經》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
去伽耶城 去伽耶城 去伽耶城不遠 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 12
在伽耶城 在伽耶城 一時佛在伽耶城 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 8
住伽耶城 住伽耶城 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提 Gayāśīrṣasūtra (Jia Ye Shanding Jing) 《伽耶山頂經》 Scroll 1 8
伽耶城伽耶山 伽耶城伽耶山 一時佛在伽耶城伽耶山頂 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 4
伽耶城菩提树 伽耶城菩提樹 在摩伽陀國伽耶城菩提樹下 Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 Scroll 1 3
身伽耶城 身伽耶城 於最後身伽耶城淨飯王家受生報 Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 2 2
伽耶城边 伽耶城邊 漸漸行向伽耶城邊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 42 2
经伽耶城 經伽耶城 如來北逝經伽耶城 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 2