NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

伽耶城 Jiā Yē Chéng

Jiā Yē Chéng proper noun Bodh Gaya
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Place Name 地名
Notes: Located at the Buddha's place of enlightenment, India

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 3
The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 5 3
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 2
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 2
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 10 2
Gayāśīrṣasūtraṭīka (Wenshushili Wen Puti Jinglun) 《文殊師利菩薩問菩提經論》 Scroll 1 2
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 26 2
Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 Scroll 1 1
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 8 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
去伽耶城 去伽耶城 去伽耶城不遠 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 12
在伽耶城 在伽耶城 一時佛在伽耶城 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 8
住伽耶城 住伽耶城 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提 Gayāśīrṣasūtra (Jia Ye Shanding Jing) 《伽耶山頂經》 Scroll 1 8
伽耶城伽耶山 伽耶城伽耶山 一時佛在伽耶城伽耶山頂 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 4
伽耶城菩提树 伽耶城菩提樹 在摩伽陀國伽耶城菩提樹下 Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 Scroll 1 3
经伽耶城 經伽耶城 如來北逝經伽耶城 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 2
身伽耶城 身伽耶城 於最後身伽耶城淨飯王家受生報 Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 2 2
伽耶城边 伽耶城邊 漸漸行向伽耶城邊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 42 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
伽耶城外道 Scroll 11 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
徒步伽耶城 Scroll 24 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
漸漸伽耶城 Scroll 42 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
伽耶城 Scroll 5 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 3
伽耶城 Scroll 5 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 3
一時伽耶城 Scroll 5 in Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 2
摩伽陀國伽耶城菩提樹 Scroll 1 in Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 1
婆伽婆伽耶城伽耶山菩提 Scroll 1 in Gayāśīrṣasūtra (Jia Ye Shanding Jing) 《伽耶山頂經》 1
一時婆伽婆伽耶城精舍 Scroll 1 in Gayāśīrṣasūtra (Fo Shuo Xiang Tou Jingshe Jing) 《佛說象頭精舍經》 1
一時婆伽婆伽耶城山頂精舍 Scroll 1 in Gayāśīrṣasūtra (Dasheng Jia Ye Shanding Jing) 《大乘伽耶山頂經》 1
伽耶城 Scroll 1 in Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 1
伽耶城 Scroll 8 in Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 1
一時薄伽梵伽耶城伽耶山 Scroll 1 in Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 1
一時婆伽婆伽耶城 Scroll 1 in Paramārthadharmavijayasūtra (Di Yi Yi Fa Sheng Jing) 《第一義法勝經》 1
一時婆伽婆伽耶城 Scroll 1 in Paramārthadharmavijayasūtra (Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing) 《大威燈光仙人問疑經》 1
一時薄伽梵伽耶城 Scroll 1 in Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 1
提婆達多走向伽耶城 Scroll 26 in Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 2
伽耶城 Scroll 4 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 1
伽耶城 Scroll 2 in Saddharmapuṇḍarīkopadeśa (Miaofa Lianhua Jing You Bo Ti She) 《妙法蓮華經憂波提舍》 1
伽耶城 Scroll 1 in Saddharmapuṇḍarīkopadeśa (Miaofa Lianhua Jing Lun You Bo Ti She) 《妙法蓮華經論優波提舍》 1
一時婆伽婆伽耶城伽耶山 Scroll 1 in Gayāśīrṣasūtraṭīka (Wenshushili Wen Puti Jinglun) 《文殊師利菩薩問菩提經論》 2
伽耶城 Scroll 2 in Mahāyānavatāra (Ru Dacheng Lun) 《入大乘論》 1
五百徒眾伽耶城 Scroll 1 in Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 1
伽耶城 Scroll 5 in Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 1
伽耶城 Scroll 9 in Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 1