gōng

 1. gōng bound form public/ common / state-owned
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (ABC 'gōng' 公 bf 3; Guoyu '公' adj 1; Kroll 2015 '公' 2; Unihan '公')
 2. gōng bound form official
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 公事 'official matters' (ABC 'gōng' 公 bf 1)
 3. gōng adjective male
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: Used to describe the sex of male animals (ABC 'gōng' 公 bf 7; Guoyu '公' adj 2; Kroll 2015 '公' 5; NCCED '公' 4)
 4. gōng noun duke
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: First of five orders of nobility 五等爵位 (Guoyu '公' n 1; Kroll 2015 '公' 3; NCCED '公' 1; Unihan '公')
 5. gōng adjective fair / equitable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 平正 (ABC 'gōng' 公 bf 6; Guoyu '公' n 4; Kroll 2015 '公' 1; Unihan '公')
 6. gōng noun Mr. / mister
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '公' n 3; NCCED '公' 2)
 7. gōng noun father-in-law
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Husband's father; as in 公公 (Guoyu '公' n 2a; NCCED '公' 3)
 8. gōng bound form form of address / your honor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Often added after the surname, for an older man (ABC 'gōng' 公 bf 2; Guoyu '公' n 2b; Kroll 2015 '公' 4)
 9. gōng adjective accepted / mutual
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'gōng' 公 bf 4; Kroll 2015 '公' 2c)
 10. gōng adjective metric
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 公尺 meter (ABC 'gōng' 公 bf 5)
 11. gōng verb to release to the public
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 公开 (ABC 'gōng' 公 bf 8; Guoyu '公' v 2; Kroll 2015 '公' 2d)
 12. gōng noun the common good
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '公' 2b)
 13. gōng verb to divide equally
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 平分 (Guoyu '公' v 1)
 14. gōng proper noun Gong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '公' n 6)
 15. gōng adverb publicly / openly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '公' adv 1)
 16. gōng adverb publicly operated / state run
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 公营 (Guoyu '公' adv 2)

Contained in

 • 公平 equal / fair ; Fairness
 • 公案 koan / kōan / gong'an ; a case / a trial ; an office counter / an official desk ; a gongan story ; gong'an

Also contained in

公司公正公有公有制公共有限公司跨国公司办公室公布分公司公开公式公升高速公路公路办公厅公转公听会公寓国家公园公园公共汽车站公告公关公职公众公益公交公务员公民公安办公上市公司公里公证公证处公元公斤公顷公分公安局公鸡公亩公担公尺平方公里最小公倍数公告牌系统电子公告系统

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 224
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 179
 • Scroll 15 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 166
 • Scroll 25 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 162
 • Scroll 2 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 147
 • Scroll 22 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 108
 • Scroll 19 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 106
 • Scroll 4 Bian Zheng Lun 《辯正論》 — count: 90
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 86
 • Scroll 1 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 83

Collocations

 • 国公 (國公) 莫樂國公位 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 24
 • 公食邑 (公食邑) 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 — Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》, Scroll 1 — count: 19
 • 公言 (公言) 公言 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 13
 • 云安公 (雲安公) 僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄 — Changshou Wang Jing 《長壽王經》, Scroll 1 — count: 9
 • 雨舍公 (雨舍公) 雨舍公者 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 9
 • 开国公 (開國公) 銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 1 — count: 9
 • 公沙门 (公沙門) 大周東寺都維那清源縣開國公沙門處一筆受 — Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》, Scroll 2 — count: 7
 • 公凉 (公涼) 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 — Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》, Scroll 1 — count: 6
 • 恃公 (恃公) 或恃公威或假勢力 — Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》, Scroll 6 — count: 5
 • 匿公 (匿公) 匿公課輸藏隱使沒 — Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》, Scroll 6 — count: 5