NTI Reader
NTI Reader

死丧 (死喪) sǐsàng

sǐsàng verb to die
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 90 1
Wuming Luocha Ji 《無明羅剎集》 Scroll 1 1
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 26 1
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 35 1
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 20 1
Fo Shuo Jie Xiao Zai Jing 《佛說戒消災經》 Scroll 1 1
Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 1
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 76 1
Wu Fo Dingsanmei Tuoluoni Jing 《五佛頂三昧陀羅尼經》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
死丧家 死喪家 不得往死喪家 Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 4
死丧不绝 死喪不絕 死喪不絕 Fo Shuo Jie Xiao Zai Jing 《佛說戒消災經》 Scroll 1 3
疾病死丧 疾病死喪 不免疾病死喪之痛 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 2
死丧散 死喪散 死喪散滅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 2
残害死丧 殘害死喪 更相殘害死喪略盡 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 2 2