wěi

 1. wěi noun tail
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 尾巴 (Unihan '尾')
 2. wěi measure word measure word for fish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. wěi noun extremity / end
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '尾')
 4. wěi noun stern
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '尾')

Contained in

词尾尾巴末尾结尾有头无尾钉头鼠尾描棕尾虹雉韵尾麈尾尾部原尾目首尾船尾速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法马尾尾生鱼尾尾声虎尾尾牙尾随阑尾田尾虎尾镇年尾机尾尾数语尾截尾发尾扫尾尾骨尾击凤尾松凤尾蕉尾羽眼尾收尾尾音月尾燕尾龙头蛇尾摇尾乞怜尾鰭响尾蛇飞弹虎头蛇尾虎头鼠尾首尾一贯虿尾鸡尾酒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 156
 • Scroll 2 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 — count: 99
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 85
 • Scroll 2 Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 — count: 81
 • Scroll 1 Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 — count: 63
 • Scroll 1 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 — count: 60
 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 — count: 57
 • Scroll 1 Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 — count: 56
 • Scroll 1 Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 — count: 53
 • Scroll 1 Sheng Duoluo Pusa Fan Zan 《聖多羅菩薩梵讚》 — count: 53

Collocations

 • 噜尾 (嚕尾) 住烏嚕尾螺 — Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》, Scroll 1 — count: 40
 • 尾螺 (尾螺) 住烏嚕尾螺 — Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》, Scroll 1 — count: 40
 • 毛尾 (毛尾) 毛尾悅澤 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 12
 • 象尾 (象尾) 得象尾者 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 8
 • 髦尾 (髦尾) 朱髦尾 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 7
 • 尾儞 (尾儞) 達魔細曩王復生尾儞多王 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 1 — count: 6
 • 尾噜 (尾嚕) 名尾嚕茶迦 — Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》, Scroll 1 — count: 5
 • 生尾 (生尾) 達魔細曩王復生尾儞多王 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 1 — count: 4
 • 孔雀尾 (孔雀尾) 其色譬如孔雀尾 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 6 — count: 4
 • 持尾 (持尾) 持尾者 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 8 — count: 4