NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

noun a jade-like stone
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

珂珬

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 14
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 9
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 17 9
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 8
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 7
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 8 7
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 1 7
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 18 7
Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Tuoluoni 《佛說妙吉祥菩薩陀羅尼》 Scroll 1 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
珂贝 珂貝 猶如珂貝 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 80
珂雪 珂雪 白如珂雪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 72
苏珂 蘇珂 蘇珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 23
白珂 白珂 白珂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 22
珂嚩 珂嚩 穌珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 20
稣珂 穌珂 穌珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 16
逾珂 逾珂 淨密根深白逾珂雪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 11
犹如珂 猶如珂 猶如珂貝 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 11
真珠珂 真珠珂 所謂摩尼真珠珂玉 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 8
目珂 目珂 訥哩目珂栗蹉尾長者是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
猶如 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
皮革綿 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
梨子苾芻 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 3
Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
Scroll 7 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
見大海水變為白色猶如 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
舍利 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 1
Scroll 7 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
駿馬 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 23 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1