noun an inferior kind of jade
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '珂'; Unihan '珂')

Contained in

Also contained in

珂珬珂罗版

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 — count: 14
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 — count: 12
 • Scroll 17 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 9
 • Scroll 34 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 9
 • Scroll 1 Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 — count: 8
 • Scroll 18 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 7
 • Scroll 5 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 — count: 7
 • Scroll 8 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 — count: 7
 • Scroll 1 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 — count: 7
 • Scroll 3 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 — count: 6

Collocations

 • 珂贝 (珂貝) 猶如珂貝 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 77
 • 珂雪 (珂雪) 白如珂雪 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 5 — count: 71
 • 苏珂 (蘇珂) 蘇珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 5 — count: 23
 • 白珂 (白珂) 白珂 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 22
 • 珂嚩 (珂嚩) 穌珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 3 — count: 20
 • 稣珂 (穌珂) 穌珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 3 — count: 16
 • 犹如珂 (猶如珂) 猶如珂貝 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 11
 • 逾珂 (逾珂) 淨密根深白逾珂雪 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 381 — count: 11
 • 真珠珂 (真珠珂) 所謂摩尼真珠珂玉 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 50 — count: 8
 • 目珂 (目珂) 訥哩目珂栗蹉尾長者是 — Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》, Scroll 1 — count: 7