NTI Reader
NTI Reader

noun a jade-like stone
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

珂珬珂咄罗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 14
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 12
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 17 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 9
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 8
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 18 7
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 1 7
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 7
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 8 7
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
珂贝 珂貝 猶如珂貝 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 80
珂雪 珂雪 白如珂雪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 72
苏珂 蘇珂 蘇珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 23
白珂 白珂 白珂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 22
珂嚩 珂嚩 穌珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 20
稣珂 穌珂 穌珂嚩日囉 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 16
犹如珂 猶如珂 猶如珂貝 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 11
逾珂 逾珂 淨密根深白逾珂雪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 11
真珠珂 真珠珂 所謂摩尼真珠珂玉 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 8
目珂 目珂 訥哩目珂栗蹉尾長者是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 7