NTI Reader
NTI Reader

鲁 (魯)

 1. proper noun Shandong
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Shandong 山东 , Concept: Province 省
  Notes: Abbreviation for 山东 (Guoyu '魯' n 2)
 2. proper noun Lu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '魯' n 3)
 3. adjective foolish / stupid / rash / vulgar
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '魯' adj; Unihan '魯')
 4. proper noun the State of Lu
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '魯' n 1)

Contained in

秘鲁巴西克鲁塞罗努尔特鲁格鲁吉亚耶鲁粗鲁乌鲁木齐颜鲁公鲁迅伊特鲁里亚人盎格鲁盎格鲁一萨克逊普鲁士居鲁士鲁班鲁明善吐鲁番格鲁派阿鲁纳恰尔邦赫鲁嘎夏鲁寺夏鲁夏鲁拉康婆鲁师洲达鲁花赤麻里鲁瑙鲁阿鲁巴安德鲁摩鲁迦鲁人鲁君齐鲁鲁国平鲁鲁国人耶鲁大学鲁莽尼赫鲁鲁钝愚鲁鲁肃诺鲁鲁宾古鲁祖鲁鲁史鲁山杜鲁瑟剑开鲁鲁隐公

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 2 60
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 57
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 1 37
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 45 24
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 35 21
Amoghapāśahṛdayasūtra (Bu Kong Juan Suo Shen Zhou Xinjing) 《不空羂索神呪心經》 Scroll 1 20
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 8 19
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 18
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 11 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鲁醯 魯醯 有魯醯遮婆羅門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 12
鲁陀 魯陀 訶魯那訶魯那為一摩魯陀 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 45 10
虎鲁 虎魯 虎魯 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 17 9
鲁婆 魯婆 醯魯耶醯魯耶為一薜魯婆 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 45 9
鲁迦 魯迦 毘迦多魯迦聚落有婆羅門來詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 9
鲁补 魯補 麗魯補 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 7
鲁拏 魯拏 遮魯拏 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 369 7
鲁支 魯支 二名魯支 Fo Shuo Dazizaitian Zi Yin Di Jing 《佛說大自在天子因地經》 Scroll 1 6
丽鲁 麗魯 麗魯補 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 6
遮鲁 遮魯 遮魯拏 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 369 5