NTI Reader
NTI Reader

sǎn sàn

 1. sàn verb to scatter / to break up / to disperse / to adjourn
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For example, 兵没粮草自散 'if troops do not have provisions then they will disperse by themselves' (Suyu, p. 51; Unihan '散')
 2. sǎn verb to fall apart / to scatter / to come loose
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. sǎn adjective scattered
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 4. sàn verb to spread
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 5. sàn verb to fire or discharge
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

散热分散松散散布散步散发散文解散扩散一哄而散散光散居离散失散散乱散落散文家散曲聚散散开消散散脂大将散脂迦大将散支大将散善散陀那经散陀那散播散心兵没粮草自散散华散花散乱心散漫散兵散亡发散懒散散失散沙散会涣散吹散飘散四散疏散走散遣散零散散见溃散

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 212 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 252 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 175 81
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 174 78
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 480 76
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 176 75
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 403 73
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 359 64
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 177 61
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 89 52

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
散坏 散壞 是散壞法 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 22
洒散 灑散 以水灑散 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 18
散大夫 散大夫 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 8
朝散 朝散 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 8
破散 破散 閃壞敗破散消滅 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8
散意 散意 散意 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 7
星散 星散 悉能令其星散破壞 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 7
持散 持散 以鼻歷持散象王頭上者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 7
流散 流散 吹其潤澤流散 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 7
转散 轉散 云何轉散 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 7