NTI Reader
NTI Reader

输 (輸) shū

 1. shū verb to transport
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
  Notes: 输 is synonymous with 传达 in this sense.
 2. shū verb to lose
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. shū verb to donate / to give
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 输 is synonymous with 送给 or 捐献 in this sense.
 4. shū verb to pour into / to instill
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 输 is synonymous with 灌输 or 灌注 in this sense.

Contained in

运输输送输入传输超文本传输协议动态同步传输模式文件传输协议安全超文本传输协议传输控制协议传输控制协议和互联网协议输出输入法耶输陀罗灌输输婆迦罗输波迦罗壹输卢迦论数据传输传输设备输运输赢输给输掉服输利益输送认输输血输头檀那大众运输中国远洋运输阿输迦阿输伽最大传输单元传输协议网络传输协议

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 180
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 96
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 58
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 36 51
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 49
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 32 43
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 39
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 34
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 33
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
输檀 輸檀 牧羅輸檀尼 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 76
时输 時輸 是時輸迦長者出舍門外 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 36
浚输 浚輸 流注浚輸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 23
输迦 輸迦 至兜儞野子輸迦長者舍 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 22
输提 輸提 所謂輸提比丘是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 17
输卢 輸盧 我欲於西方輸盧那人間遊行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 14
输陀 輸陀 耆婆輸陀尼 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 14
西方输 西方輸 我欲於西方輸盧那人間遊行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 9
输头 輸頭 輸頭檀是也 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 7
告输 告輸 佛告輸迦長者言 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 6