NTI Reader
NTI Reader

学 (學) xué

 1. xué verb to study / to learn
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: The sense of 学习 is used in literary Chinese as well as modern Chinese. For example in literary Chinese, 吾十有五而志于學 ‘At fifteen, I had my mind bent on learning.’ (Lunyu 2:4, trans. by Legge 1861; Guoyu '學' v 2; Kroll '學' 1)
 2. xué suffix a discipline / a branch of study
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: A nominal suffix meaning 学科 for concepts relating to education and research, such as 化学 'chemistry' (Guoyu '學' n 3; Sun 2006, loc. 712; Unihan '學')
 3. xué verb to imitate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 模仿 (Guoyu '學' v 3; Kroll '學' 1a)
 4. xué noun a school / an academy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学校 (Guoyu '學' n 1; Kroll '學' 3; Unihan '學')
 5. xué verb to understand
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '學' v 1)
 6. xué noun learning / acquired knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学问 (Guoyu '學' n 2; Unihan '學')
 7. xué suffix a doctrine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: A nominal suffix meaning 学说 for schools of thinking or philosophy, such as 儒学 Confucianism or 佛学 Buddhism (Guoyu '學' n 3)
 8. xué adjective learned
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '學' 2)
 9. xué noun a learner
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '學'; Kroll '學' 4)

Contained in

学生建筑学地理学生物学学家学校数学清华大学大学经济学家化学科学学习中国科学院工程学人体工程学小学生中国人民大学学院大学生语言学爱心学校学术经济学光化学文学小学北京大学复旦大学学者人类学上学教学学门开学留学生同学文学家中学奖学金科学家科学院学费学期学问医学哲学自学学位学士学位证书

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
出家学 出家學 我出家學 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 11
学法 學法 為諸聲聞教示學法 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
学念 學念 或學念諸行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
具学 具學 具學法者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
学直 學直 不復學直見 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 8
汝等学 汝等學 不令汝等學沙門失沙門道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
学沙门 學沙門 不令汝等學沙門失沙門道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
学仙人 學仙人 學仙人王修行梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 6
受学 受學 於我法中宜勤受學 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
学地 學地 得在學地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5