NTI Reader
NTI Reader

 1. noun purple / violet
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Color 颜色 , Concept: Color 颜色
  Notes: (Unihan '紫')
 2. noun amethyst
  Domain: Geology 地质 , Concept: Gemstone 宝石
  Notes: (Unihan '紫')
 3. proper noun Zi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '紫')

Contained in

紫色紫禁城紫藤紫微星杨紫琼紫外线紫外紫外光紫砂紫竹紫磨金色母紫柏大师紫红紫檀赐紫沙门紫竹林紫金紫阳紫薇紫菜紫罗兰赵紫阳紫晶紫云紫荆紫丁香紫金山紫珠紫气紫袍青紫紫草紫石英紫水晶甲紫紫红色紫苏紫柏紫柏老人集紫笋茶紫微紫微宫紫气东来

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 3 50
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 31
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 26
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 17
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 15
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 7 15
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 15
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 44 14
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 14
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
紫磨 紫磨 紫磨金色身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 187
赐紫 賜紫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 65
紫臣 紫臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 46
红紫 紅紫 青紅紫白華 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 33
紫赠 紫贈 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 19
紫碧绿 紫碧綠 若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 18
紫绀 紫紺 紫紺瑠璃而共合成 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 7
紫頗梨 紫頗梨 青黃赤白紅紫頗梨金火等色 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 6
朱紫 朱紫 玄黃朱紫綵畫其身 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 5
紫矿 紫礦 手指猶如蓮花葉赤色如紫礦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 5