NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun purple / violet
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Color 颜色 , Concept: Color 颜色
  Notes: (Unihan '紫')
 2. noun amethyst
  Domain: Geology 地质 , Concept: Gemstone 宝石
  Notes: (Unihan '紫')
 3. proper noun Zi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '紫')

Contained in

紫色紫禁城紫藤紫微星杨紫琼紫外线紫外紫外光紫砂紫竹紫磨金色母紫柏大师紫红紫檀赐紫沙门紫竹林紫金紫阳紫薇紫菜紫罗兰赵紫阳紫晶紫云紫荆紫丁香紫金山紫珠紫气紫袍青紫紫草紫石英紫水晶甲紫紫红色紫苏紫柏紫柏老人集紫气东来

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 3 50
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 31
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 26
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 1 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 15
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 15
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 7 15
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 15
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 15
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 44 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
紫磨 紫磨 紫磨金色身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 187
赐紫 賜紫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 65
紫臣 紫臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 46
红紫 紅紫 青紅紫白華 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 33
紫赠 紫贈 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 19
紫碧绿 紫碧綠 若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 18
紫绀 紫紺 紫紺瑠璃而共合成 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 7
紫頗梨 紫頗梨 青黃赤白紅紫頗梨金火等色 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 6
朱紫 朱紫 玄黃朱紫綵畫其身 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 5
紫矿 紫礦 手指猶如蓮花葉赤色如紫礦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
金色 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
黑色 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
猶如 Scroll 57 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
瑠璃合成 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 1
莊嚴金色 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
西天譯經三藏傳法大師施護 Scroll 1 in Yue Yu Jing (Candropamasūtra) 《月喻經》 1
在前 Scroll 20 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
波斯匿王如來 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
在前 Scroll 30 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
婆羅門 Scroll 50 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
徘徊 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
西天譯經三藏大夫祿傳法大師施護 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1