NTI Reader
NTI Reader

如如 rúrú

  1. rúrú noun tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 真如
  2. rúrú phrase Thusness
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

如如不动如如佛如如如如如如自在真心如如渐至乎如如性相如如

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 2 58
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 46 56
San Wuxing Lun 《三無性論》 Scroll 1 49
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 3 47
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 1 41
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 2 36
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 10 31
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 7 28
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 27
Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 3 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如如来 如如來 如如來說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 106
如如菩萨摩诃萨 如如菩薩摩訶薩 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 30
菩萨摩诃萨如如 菩薩摩訶薩如如 是菩薩摩訶薩如如近一切相智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 38 14
如如善根 如如善根 如如善根漸漸增益 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 11
如如住 如如住 是諸法住亦如如住 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 12 7
如如意 如如意 如如意寶見諸乞者 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 6
如如行 如如行 修如如行顛倒無有 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 6
菩萨如如 菩薩如如 是諸菩薩如如惡魔 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 551 5
住如如 住如如 住如如住 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 13 5
如如观察 如如觀察 是菩薩摩訶薩安住空已如如觀察 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 329 5