NTI Reader
NTI Reader

修业 (修業) xiūyè

 1. xiūyè set phrase to study and research art
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '修業' 1)
 2. xiūyè set phrase to study at school
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CC-CEDICT '修業'; Guoyu '修業' 1)
 3. xiūyè set phrase to be diligent in management of finance and personal property
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '修業' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 7 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 32 14
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 28 11
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 18 6
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 7 6
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 20 6
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 31 6
Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu 《觀無量壽佛經疏》 Scroll 4 6
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 8 5
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 8 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
久修业 久修業 久修業所得 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 18
修业所得 修業所得 久修業所得 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 16
始修业 始修業 始修業時為 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 30 14
修业行 修業行 所修業行 Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 4 10
善修业 善修業 如是善修業 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 10
修业时 修業時 復次菩薩往劫初修業時 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 24 10
修业地 修業地 四者是修業地 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 10
修业菩萨 修業菩薩 知初修業菩薩所得亦法身攝 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 1 5
勤修业 勤修業 若有眾生能勤修業 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 12 4
精勤修业 精勤修業 後夜精勤修業者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 4