NTI Reader
NTI Reader

修业 (修業) xiūyè

 1. xiūyè set phrase to study and research art
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '修業' 1)
 2. xiūyè set phrase to study at school
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '修業'; Guoyu '修業' 1)
 3. xiūyè set phrase to be diligent in management of finance and personal property
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '修業' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 7 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 32 14
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 28 11
Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu 《觀無量壽佛經疏》 Scroll 4 6
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 31 6
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 20 6
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 7 6
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 18 6
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 8 5
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 24 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
久修业 久修業 久修業所得 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 18
修业所得 修業所得 久修業所得 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 16
始修业 始修業 始修業時為 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 30 14
善修业 善修業 如是善修業 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 10
修业时 修業時 復次菩薩往劫初修業時 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 24 10
修业行 修業行 所修業行 Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 4 10
修业地 修業地 四者是修業地 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 10
修业菩萨 修業菩薩 知初修業菩薩所得亦法身攝 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 1 5
修业菩萨摩诃萨 修業菩薩摩訶薩 初修業菩薩摩訶薩常應於中學 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 359 4
明修业 明修業 七者正明修業時節延促有異 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu 《觀無量壽佛經疏》 Scroll 4 4