NTI Reader
NTI Reader

不变 (不變) bùbiàn

bùbiàn adjective unchanging / constant
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '不變'; Guoyu '不變')

Contained in

不变化词一成不变亘古不变不变化不变随缘不变性

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 219 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 259 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 336 102
Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 Scroll 3 25
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 118 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 320 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 109 20
Commentary on Mahāyāna Dharmadhātu Advaya Treatise 《大乘法界無差別論疏》 Scroll 1 19
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 374 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不变异性 不變異性 不變異性 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 1607
不变易 不變易 欲使有為不變易者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 169
常住不变 常住不變 常住不變 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 89
不变异 不變異 常住不變異 Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 Scroll 1 44
恒不变 恆不變 恒不變易法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 34
不变如来 不變如來 安慰說此摩訶衍經常恒不變如來之藏 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 19
心不变 心不變 因此令我心不變易 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 18
颜色不变 顏色不變 顏色不變 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 13
不变悔 不變悔 被不實舉罪比丘復以幾法令不變悔 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 11
不变动 不變動 不變動三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 41 10