NTI Reader
NTI Reader

百八 bǎi bā

bǎi bā set phrase one hundred and eight
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 一百八

Contained in

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经金刚顶经毘卢遮那一百八尊法身契印一切如来说佛顶轮王一百八名赞圣观自在菩萨一百八名经圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经赞扬圣德多罗菩萨一百八名经毘俱胝菩萨一百八名经圣金刚手菩萨一百八名梵赞千钵文殊一百八名赞佛说文殊师利一百八名梵赞文殊师利一百八名梵赞大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经佛一百八名赞一百八

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 60 260
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 59 107
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 22
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 3 16
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 16
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 139 15
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 6 14
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 13
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 12
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 14 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
计百八 計百八 第一當校計百八癡 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 59 64
盛百八 盛百八 中有盛百八生死 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 60 39
灭百八 滅百八 為滅百八不捨淨 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 60 36
百八生死 百八生死 中有盛百八生死 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 60 36
卷第一百八 卷第一百八 大般若波羅蜜多經卷第一百八 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 108 24
卷第四百八 卷第四百八 大般若波羅蜜多經卷第四百八 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 408 22
卷第三百八 卷第三百八 大般若波羅蜜多經卷第三百八 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 308 22
卷第五百八 卷第五百八 大般若波羅蜜多經卷第五百八 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 508 22
卷第二百八 卷第二百八 大般若波羅蜜多經卷第二百八 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 208 22
百八十 百八十 盡百八十日 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 20