NTI Reader
NTI Reader

哀怜 (哀憐) āilián

āilián verb to feel compassion for / to pity / to feel sorry for
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '哀憐'; Guoyu '哀憐')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 4
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 1 3
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 3
Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi 《往生淨土懺願儀》 Scroll 1 2
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 16 2
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 7 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 2
Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 2
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
哀怜愍 哀憐愍 唯願如來慈哀憐愍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 31
慈哀怜 慈哀憐 唯願如來慈哀憐愍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 28
起哀怜 起哀憐 不起哀憐而修惠捨 Pusa Jie Jiemo Wen 《菩薩戒羯磨文》 Scroll 1 7
哀怜摄受 哀憐攝受 唯願如來以本願力哀憐攝受 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 6
慈悲哀怜 慈悲哀憐 願見慈悲哀憐濟 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 6 5
佛哀怜 佛哀憐 淚望佛哀憐 Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 5
愿哀怜 願哀憐 唯願哀憐垂教勅 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 48 5
真实哀怜 真實哀憐 真實哀憐而行利行 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 43 4
见哀怜 見哀憐 恩澤曲見哀憐 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 3
哀怜同 哀憐同 皆生哀憐同聲歎言 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 120 3