NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

哀怜 (哀憐) āilián

āilián verb to feel compassion for / to pity / to feel sorry for
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '哀憐'; Guoyu '哀憐')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 4
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 1 3
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 3
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 2
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 3 2
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 2
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 2
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 8 2
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 3 2
Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
哀怜愍 哀憐愍 唯願如來慈哀憐愍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 31
慈哀怜 慈哀憐 唯願如來慈哀憐愍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 28
起哀怜 起哀憐 不起哀憐而修惠捨 Pusa Jie Jiemo Wen 《菩薩戒羯磨文》 Scroll 1 7
愿哀怜 願哀憐 唯願哀憐垂教勅 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 48 5
哀怜摄受 哀憐攝受 唯願如來以本願力哀憐攝受 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 5
慈悲哀怜 慈悲哀憐 願見慈悲哀憐濟 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 6 5
佛哀怜 佛哀憐 淚望佛哀憐 Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 5
真实哀怜 真實哀憐 真實哀憐而行利行 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 43 4
哀怜同 哀憐同 皆生哀憐同聲歎言 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 120 3
哀怜覆 哀憐覆 以大慈悲哀憐覆護 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
哀怜 Scroll 4 in Weimo Yi Ji 《維摩義記》 1
哀怜 Scroll 11 in Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 1
願佛慈悲哀怜攝受 Scroll 7 in Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 1
哀怜救護 Scroll 1 in Shi Men Zi Jing Lu 《釋門自鏡錄》 1
哀怜護念 Scroll 28 in Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 1
尊師所為弟子大慈哀憐 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
哀憐 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如來哀憐 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
世尊哀憐 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
如來本願力哀憐攝受 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
哀憐我等 Scroll 1 in Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》 1
哀憐 Scroll 1 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 1
哀憐 Scroll 2 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 2
哀憐 Scroll 3 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 2
哀憐 Scroll 4 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 2
哀憐 Scroll 5 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 4
哀憐眾生 Scroll 6 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
哀憐 Scroll 14 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
哀憐 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
行慈哀憐 Scroll 5 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
哀憐 Scroll 48 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
哀憐 Scroll 54 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
哀憐 Scroll 61 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
哀憐 Scroll 120 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
如來哀憐 Scroll 29 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
如來哀憐 Scroll 27 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
安慰柔軟哀憐喜慶利益眾生 Scroll 3 in Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 1
大慈悲哀憐 Scroll 56 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
哀憐 Scroll 2 in Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 1
哀憐攝受 Scroll 8 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1