NTI Reader
NTI Reader

吉事 jíshì

jíshì noun auspicious event
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '吉事')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 4
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 2
Śatakaśāstra (Hundred Treatise) 《百論》 Scroll 1 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 179 2
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 29 2
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 5 2
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 73 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 66 1
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 1
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 32 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吉事成就 吉事成就 吉事成就得入 Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 1 2
世俗吉事 世俗吉事 亦不求世俗吉事以為清淨 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 16 2
吉事以为 吉事以為 亦不求世俗吉事以為清淨 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 16 2
见吉事 見吉事 汝不欲見吉事 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 179 2