NTI Reader
NTI Reader

子夜 zǐyè

zǐyè noun midnight
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '子夜')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 55 2
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 3 2
Shi Men Zi Jing Lu 《釋門自鏡錄》 Scroll 2 1
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 9 1
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 1 1
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 6 1
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 1
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 41 1
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 1
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 5 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
子夜反 子夜反 上邑金反不能言亦瘂也下厄賈反埤蒼瘂亦瘖也有作瘖字林喑喑也喑子夜反有作啞字林乙白反笑聲 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 4
啼子夜 啼子夜 木雞啼子夜 Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 3 3
子夜踰 子夜踰 以如來子夜踰城道圓雪嶺 Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 1 2
子夜术 子夜術 汝謂吾不知汝子夜術耶 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 46 2
子夜叉 子夜叉 其子夜叉婆修 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 2