NTI Reader
NTI Reader

比丘尼 bǐqiūní

bǐqiūní noun Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhikṣuṇī, Pali: bhikkhunī, Japanese: bikuni; FGS translation standard: Bhiksuni (Ding '比丘尼'; FGDB '比丘尼'; Faxiang; Matsuo 2007, p. 23; SH '比丘尼'; Wikipedia '比丘尼')

Contained in

五分比丘尼戒本摩诃僧祇比丘尼戒本四分比丘尼戒本四分比丘尼羯磨法十诵比丘尼波罗提木叉戒本大爱道比丘尼经比丘尼传比丘尼戒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Biqiuni Jie Ben 《四分比丘尼戒本》 Scroll 1 429
SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘尼波羅提木叉戒本》 Scroll 1 393
Mahāsaṅghabhikṣuṇivinaya (Mohe Sengzhi Biqiuni Jie Ben) 《摩訶僧祇比丘尼戒本》 Scroll 1 379
Wu Fen Biqiuni Jie Ben 《五分比丘尼戒本》 Scroll 1 367
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 46 329
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 14 307
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 302
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 12 298
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 44 296
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 272

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法乐比丘尼 法樂比丘尼 法樂比丘尼 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 37
比丘尼成就 比丘尼成就 比丘尼成就戒德為嚴飾具者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 30
比丘尼答曰 比丘尼答曰 法樂比丘尼答曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 30
比丘尼众 比丘尼眾 阿難默然至比丘尼眾中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
比丘尼说法 比丘尼說法 比丘尼說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 13
比丘尼闻 比丘尼聞 若比丘尼聞某比丘尼於某處命終 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 11
摩诃波阇波提比丘尼 摩訶波闍波提比丘尼 摩訶波闍波提比丘尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 11
罗比丘尼 羅比丘尼 波羅遮羅比丘尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 11
比丘尼及 比丘尼及 比丘尼及大神尊天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
众多比丘尼 眾多比丘尼 爾時眾多比丘尼詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 8