juǎn

 1. juǎn verb to coil; to roll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Variant of 卷 (Unihan '捲')
 2. juǎn noun a coil; a roll; a scroll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Variant of 卷 (Unihan '捲')

Contained in

Also contained in

捲走捲逃

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 37
 • Scroll 5 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 26
 • Scroll 3 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 13
 • Scroll 11 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 陀羅尼集經 — count: 12
 • Scroll 9 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 7
 • Scroll 28 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 5
 • Scroll 4 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 陀羅尼集經 — count: 5
 • Scroll 7 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 陀羅尼集經 — count: 5
 • Scroll 47 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 4
 • Scroll 1 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 不空羂索陀羅尼經 — count: 4

Collocations

 • 卷上 (卷上) 毘婆尸佛經卷上 — Vipaśyin Buddha Sūtra 毘婆尸佛經, Scroll 1 — count: 47
 • 一捲 (一捲) 阿吒那智經一卷 — Qi Shi Yin Ben Jing 起世因本經, Scroll 10 — count: 12
 • 捲中 (捲中) 大般涅槃經卷中 — Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經, Scroll 2 — count: 12
 • 捲舒 (捲舒) 卷舒皆軟 — Ambaṭṭhasutta 佛開解梵志阿颰經, Scroll 1 — count: 7
 • 菩萨本缘经捲 (菩薩本緣經捲) 菩薩本緣經卷上 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 菩薩本緣經, Scroll 1 — count: 6
 • 申卷 (申卷) 過觀而觀屈申卷舒 — Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經, Scroll 1 — count: 6
 • 给孤长者女得度因缘经捲 (給孤長者女得度因緣經捲) 佛說給孤長者女得度因緣經卷上 — Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 佛說給孤長者女得度因緣經, Scroll 1 — count: 6
 • 白衣金幢二婆罗门缘起经卷 (白衣金幢二婆羅門緣起經卷) 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 6
 • 僧伽罗刹所集经卷 (僧伽羅剎所集經卷) 僧伽羅剎所集經卷上并序 — Sengjia Luocha Suo Ji Jing 僧伽羅剎所集經, Scroll 1 — count: 6
 • 大般涅槃经卷 (大般涅槃經卷) 大般涅槃經卷上 — Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經, Scroll 1 — count: 6