NTI Reader
NTI Reader

juǎn

  1. juǎn verb to coil / to roll
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: Variant of 卷 (Unihan '捲')
  2. juǎn noun a coil / a roll / a scroll
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
    Notes: Variant of 卷 (Unihan '捲')

Contained in

捲逃

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 7 37
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 26
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 3 13
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 12
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 9 7
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 5
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 7 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 28 5
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 57 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
捲上 捲上 毘婆尸佛經卷上 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 49
一捲 一捲 阿吒那智經一卷 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 12
捲中 捲中 大般涅槃經卷中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 12
中本起经捲 中本起經捲 中本起經卷上 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 8
捲舒 捲舒 卷舒皆軟 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
菩萨本缘经捲 菩薩本緣經捲 菩薩本緣經卷上 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 6
僧伽罗刹所集经捲 僧伽羅剎所集經捲 僧伽羅剎所集經卷上并序 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 6
大般涅槃经捲 大般涅槃經捲 大般涅槃經卷上 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
白衣金幢二婆罗门缘起经捲 白衣金幢二婆羅門緣起經捲 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
菩萨本行经捲 菩薩本行經捲 佛說菩薩本行經卷上 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 6