NTI Reader
NTI Reader

烂 (爛) làn

làn adjective rotten / spoiled / decayed
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '爛')

Contained in

破烂灿烂腐烂那烂陀烂漫绚烂那烂陀寺眤揭烂陀慎若低子破铜烂铁糜烂靡烂天真烂漫溃烂破铜烂铁也能成钢烂熟烂醉稀烂烂泥朽烂捣烂烂熳烂摊子比烂

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 27
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 8 25
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 20
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 7 17
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 18 17
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 49 16
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 9 16
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 7 15
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 6 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 12 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
烂坏 爛壞 中外爛壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 50
臭烂 臭爛 極臭爛壞 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 36
燋烂 燋爛 燒炙燋爛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 35
坏烂 壞爛 於後壞爛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 12
脓烂 膿爛 今已膿爛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 12
烂尽 爛儘 骨肉爛盡 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 10
烂想 爛想 膿爛想 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 3 10
烂臭 爛臭 身體胮脹爛臭 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 10
胀烂 脹爛 身體胮脹爛臭 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 9
惹烂 惹爛 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 8