NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun a seat of government / a government archive repository / an official residence / a mansion / a presidential palace
  Domain: Politics 政治
 2. noun a province / a prefecture
  Domain: Classical Chinese 古文
 3. noun district
  Domain: Geography 地理学 , Subdomain: South Korea 韩国
  Notes: Hangul: 부; South Korean Hanja word

Contained in

政府非政府组织王府恭王府冥府王府井官府阴曹地府幕府镰仓幕府北洋政府政府与中共代表会谈纪要素可泰府那空拍侬府汶里蓝府北标府都护府首府忠王府安西大都护府內務府河南府少府公府寺泉州府志诚斋乐府乐府新乐府政府部门市政府城市政府流亡政府联邦政府徐灵府岳州府中央政府府治府城美国政府国民政府府库天府政府官员府上总统府县政府政府机关县府学府城府美国联邦政府

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 56
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 40
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 7 26
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 10 19
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 4 18
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 3 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 17
A Record of Buddhist Monasteries in Luoyang 《洛陽伽藍記》 Scroll 1 17
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 17
Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 Scroll 28 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
开府 開府 開府儀同三司 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 158
府仪 府儀 開府儀同三司 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 15 152
府君 府君 天曹天府太山府君 A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 Scroll 2 15
府中 府中 翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 7
府藏 府藏 亦不顧戀國邑人民財寶府藏 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 7
翊府 翊府 翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 1 7
渊府 淵府 蓋是萬善之淵府 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
山府 山府 天曹天府太山府君 A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 Scroll 2 5
大山府 大山府 大山府君一切冥官業道 Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 Scroll 1 4
藏六府 藏六府 消眾生病淨其五藏六府三焦以禪定水洗 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
終身 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
織金 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
入神 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
功德 Scroll 576 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 578 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 15 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
三千司空大正廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 1
Scroll 1 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 2
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔 Scroll 2 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 1
司空三千不空 Scroll 1 in Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 2
Scroll 3 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 1
成都正覺寺沙門 Scroll 40 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 2
成都正覺寺沙門 Scroll 40 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 2
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Bhadracaryāpraṇidhānarāja (Puxian Pusa Xing Yuan Zan) 《普賢菩薩行願讚》 1
不顧國邑人民財寶 Scroll 47 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 2 in Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha (Wenshushili Fotu Yan Jin Jing) 《文殊師利佛土嚴淨經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 2 in Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 3 in Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Upāliparipṛcchā (Sanshi Wu Fo Ming Li Chan Wen) 《三十五佛名禮懺文》 1
先生 Scroll 2 in Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 2 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1