NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shuāng

shuāng noun frost
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气

Contained in

霜降贵霜帝国贵霜石霜霜露霜雪早霜风霜秋霜冰霜砒霜霜天面霜霜白霜晨霜花

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 36
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 27
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 11
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 3 10
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 3 10
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 6 10
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 9
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 6 9
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 9
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
霜雹 霜雹 又如霜雹 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 102
雨霜 雨霜 或雨霜雹 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 15
遭霜 遭霜 瘡痕斫者已遭霜者被虫 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 Scroll 1 11
氷霜 氷霜 六月雨氷霜雹 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 9
雹霜 雹霜 放於雹霜 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 8
作霜 作霜 我當為其而作霜雹 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
霜雹灾 霜雹災 雜毒鹹苦霜雹災降 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 4
灾霜 災霜 順時不被災霜人民安樂 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 3 4
严霜 嚴霜 猶如嚴霜 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 5 4
暴雨霜 暴雨霜 暴雨霜雹霹靂悉皆止息 Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 1
Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 5
雹災 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
Scroll 8 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
老翁 Scroll 1 in Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 1
猶如 Scroll 4 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
猶如 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
露風 Scroll 12 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 14 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
五欲不久 Scroll 28 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 2
Scroll 2 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 3 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 6 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 7 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 2
盛夏 Scroll 2 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
Scroll 27 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
Scroll 53 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 414 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1