Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 46

Volume 46 Different Schools Section 諸宗部

No.Title
1911 The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》
1912 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》
1913 Zhi Guan Yi Li 《止觀義例》
1914 Zhi Guan Dayi 《止觀大意》
1915 Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》
1916 Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》
1917 Six Wonderful Dharma Gates (Liu Miao Fa Men) 《六妙法門》
1918 The Four Bases of Mindfulness 《四念處》
1919 Zhi Yi's Meditation Chant 《天台智者大師禪門口訣》
1920 Treatise on Contemplating Thoughts 《觀心論》
1921 Commentary on the Treatise on Contemplating Thoughts 《觀心論疏》
1922 Exegesis of the Perfection of Wisdom in 25,000 Lines Bodhyanga Samādhi 《釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧》
1923 The Samādhi of Non-contention of Following After One's Own Thoughts 《諸法無諍三昧法門》
1924 The Mahāyāna Teaching on Calm and Insight 《大乘止觀法門》
1925 Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》
1926 The Practice for Attaining Peace based on the Lotus Sūtra (Fa Hua Jing Anle Xing Yi) 《法華經安樂行義》
1927 Ten Gates of Non-Duality 《十不二門》
1928 Shi Bu Er Men Zhi Yao Chao 《十不二門指要鈔》
1929 Si Jiao Yi (The Meaning of the Four Teachings) 《四教義》
1930 Tiantai Ba Jiao Dayi (The Main Ideas of the Eight Teachings of Tiantai) 《天台八教大意》
1931 Tiantai Si Jiao Yi (The Meaning of the Four Teachings of Tiantai) 《天台四教儀》
1932 Jingang Pai (The Diamond Cutter) 《金剛錍》
1933 The Establishment of Vows by Venerable Master Hui Si 《南嶽思大禪師立誓願文》
1934 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》
1935 Fazhi Yi Bian Guan Xin Er Bai Wen 《法智遺編觀心二百問》
1936 Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》
1937 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》
1938 Tiantai Chuan Fo Xin Yinji 《天台傳佛心印記》
1939 Jiao Guan Gang Zong 《教觀綱宗》
1940 Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》
1941 Lotus Samādhi Repentance Ceremony 《法華三昧懺儀》
1942 Fa Hua Sanmei Xingshi Yun Xiang Buzhu Yi 《法華三昧行事運想補助儀》
1943 Lue Fa Hua Sanmei Buzhu Yi 《略法華三昧補助儀》
1944 Li Fa Hua Jing Yishi 《禮法華經儀式》
1945 Jin Guangming Chanfa Buzhu Yi 《金光明懺法補助儀》
1946 Jin Guangming Zui Sheng Chan Yi 《金光明最勝懺儀》
1947 Shijia Rulai Niepan Lizan Wen 《釋迦如來涅槃禮讚文》
1948 Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen 《天台智者大師齋忌禮讚文》
1949 Qing Guanshiyin Pusa Xiao Fu Duhai Tuoluoni Sanmei Yi 《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀》
1950 Qian Shou Yan Dabei Xin Zhou Xing Fa 《千手眼大悲心呪行法》
1951 Chisheng Guang Daochang Niansong Yi 《熾盛光道場念誦儀》
1952 Guanzizai Pusa Ruyi Lun Zhou Ke Fa 《觀自在菩薩如意輪呪課法》
1953 The Meaning of Bodhicitta 《菩提心義》
1954 Ming Fofa Genben Bei 《明佛法根本碑》
1955 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》
1956 Mi Zhou Yuan Yin Wang Sheng Ji 《密呪圓因往生集》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes