NTI Reader
NTI Reader

大声 (大聲) dàshēng

dàshēng adjective loud
Domain: Acoustics 声学

Contained in

大声喊叫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 6 10
Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 Scroll 1 9
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 9
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 17 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 8
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 2 8
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 2 7
Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 2 7
Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 6
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 25 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大声闻 大聲聞 我是大聲聞 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 184
发大声 髮大聲 蓮華城中諸夜叉等發大聲言 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 《銀色女經》 Scroll 1 22
及大声 及大聲 諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 11 12
大声言 大聲言 蓮華城中諸夜叉等發大聲言 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 《銀色女經》 Scroll 1 11
法轮大声 法輪大聲 號法輪大聲虛空雲燈王如來 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 10
大声王 大聲王 佛號普智圓滿差別光明大聲王 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 10
大声虚空 大聲虛空 號法輪大聲虛空雲燈王如來 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 10
大声唱言 大聲唱言 於閻浮提內大聲唱言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 9
法海大声 法海大聲 四號法海大聲王 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 19 8
大声唱 大聲唱 悉教振鐸大聲唱令 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 7