NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大声 (大聲) dàshēng

dàshēng adjective loud
Domain: Acoustics 声学

Contained in

大声喊叫

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 6 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 9
Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 Scroll 1 9
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 2 8
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 2 8
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 17 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 8
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 2 7
Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 2 7
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 5 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大声闻 大聲聞 我是大聲聞 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 184
发大声 發大聲 蓮華城中諸夜叉等發大聲言 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 《銀色女經》 Scroll 1 22
及大声 及大聲 諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 11 12
大声言 大聲言 蓮華城中諸夜叉等發大聲言 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 《銀色女經》 Scroll 1 11
大声王 大聲王 佛號普智圓滿差別光明大聲王 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 10
大声虚空 大聲虛空 號法輪大聲虛空雲燈王如來 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 10
法轮大声 法輪大聲 號法輪大聲虛空雲燈王如來 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 25 10
大声唱言 大聲唱言 於閻浮提內大聲唱言 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 9
法海大声 法海大聲 四號法海大聲王 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 19 8
大声唱 大聲唱 悉教振鐸大聲唱令 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大聲佛言 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大聲 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大聲 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 6
梵天大聲 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
如是大聲住舍衛國 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大聲般涅槃 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
精舍高聲大聲 Scroll 40 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
高聲大聲 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
外道大聲 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大聲耆舊 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
上座迦葉八十大聲 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
汝等精舍之中大聲 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大聲 Scroll 20 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大聲如來 Scroll 29 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
大聲 Scroll 30 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大聲三衣 Scroll 45 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
稱讚大聲 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 6
大聲 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
大聲清白 Scroll 1 in Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing 《頻毘娑羅王詣佛供養經》 1
轉輪王寶藏無量那由他大聲 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
當作如是大聲遍滿佛土 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
閻浮提大聲唱言 Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
輪寶五濁佛土大聲 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
大聲一千二百五比丘 Scroll 6 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
舍利弗大聲 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1