sī sì

 1. verb to take charge of / to manage / to administer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 掌管 (ABC 'sī' 司 bf 1; GHC '司' sī 1; Guoyu '司' v 1; Kroll 2015 '司' 1; NCCED '司' 1; Unihan '司')
 2. noun a department under a ministry
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 官署 (ABC 'sī' 司 n 1; GHC '司' sī 3; Guoyu '司' n 1; Kroll 2015 '司' 1b; NCCED '司' 2)
 3. verb to bear
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous to 承担 in this sense
 4. verb to observe / to inspect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 观察 in this sense (GHC '司' sì 5; Kroll 2015 '司' 2)
 5. noun a government official / an official
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous to 官吏 in this sense (GHC '司' sī 2; Unihan '司')
 6. bound form si
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
  Notes: First syllable in two syllable names, such as 司马 (ABC 'sī' 司 bf 2; GHC '司' sī 4; Guoyu '司' n 2; Kroll 2015 '司' 3)

Contained in

Also contained in

公司有限公司跨国公司司法分公司司机司令上司上市公司盎司司令部总司令司马迁司马谈司命官司航空公司司马炎司马衷司马炽司马邺司马睿司马绍司马衍司马岳司马聃司马丕司马奕司马昱司马曜司马德宗司马德文祭司司马昭司马光司农司大司农司司马主司派司职司诸路交钞提举司盐铁司漕司盐运司司马相如司空图司空

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 86
 • Scroll 5 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 40
 • Scroll 5 Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 — count: 39
 • Scroll 3 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 38
 • Scroll 7 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 36
 • Scroll 6 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 28
 • Scroll 4 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 27
 • Scroll 1 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 26
 • Scroll 2 The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 — count: 26
 • Scroll 25 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 24

Collocations

 • 赠司 (贈司) 肅國公食邑三千戶賜紫贈司 — Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》, Scroll 2 — count: 28
 • 法司 (法司) 乃勅法司將犯罪人依法斷理 — Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》, Scroll 1 — count: 10
 • 司命司 (司命司) 金剛諸天地神日月星宿五道巡官司命司 — Fo Xinjing 《佛心經》, Scroll 1 — count: 5
 • 司业道 (司業道) 量婆羅門仙閻羅所司業道冥官 — Yujia Ji Yao Jiu Anantuo Luo Ni Yan Kou Gui Yi Jing 《瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經》, Scroll 1 — count: 5
 • 司官 (司官) 尋勅司官 — Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》, Scroll 2 — count: 4
 • 司受 (司受) 所司受勅嚴麗過前 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 5 — count: 3
 • 冥司 (冥司) 吾是五道冥司 — Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Jia Ju Lingyan Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Ji) 《加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記》, Scroll 1 — count: 3
 • 司孕 (司孕) 司孕反 — Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》, Scroll 1 — count: 3
 • 录司 (錄司) 白雲宗僧錄司提控僧明際 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 3
 • 司奉命 (司奉命) 有司奉命 — Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》, Scroll 1 — count: 3