NTI Reader
NTI Reader

明月 míngyuè

míngyuè noun bright moon
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然

Contained in

白发魔女传之明月天国心如明月心有明月心海明月明月千里明月我心明月知心明月星光明月清风明月清风,淡泊名利明月当空明月当空,吉星高照明月禅心松风明月净如明月清风明月清凉明月云水明月

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 19
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 15
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 14
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 14
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 13
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 7 11
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 9
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 16 8
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 17 7
Fo Shuo Wenshushili Xian Baozang Jing 《佛說文殊師利現寶藏經》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
明月珠 明月珠 明月珠 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 92
明月珠宝 明月珠寶 四者明月珠寶 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 22
譬如明月 譬如明月 譬如明月淨分光明 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 14
明月神 明月神 明月神珠 Hai Ba De Jing 《海八德經》 Scroll 1 10
犹如明月 猶如明月 猶如明月光 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 8
明月宝珠 明月寶珠 王紺大紺明月寶珠 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 6
明月珠玉 明月珠玉 明月珠玉琉璃 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
明月宝 明月寶 明月寶施 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 7 5
明月光 明月光 猶如明月光 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 5
明月真珠 明月真珠 天王以明月真珠一枚送之曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 4