NTI Reader
NTI Reader

丛 (叢) cóng

 1. cóng adjective crowded together / thickset
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED 'ts'ung 叢'; Guoyu '叢' adj)
 2. cóng noun bushes / shrubs / ticket / grove
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 灌木 (CD '丛(叢)' 2; Guoyu '叢' n 1; Unihan '叢')
 3. cóng noun a crowd / a collection
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CD '丛(叢)' 3; Guoyu '叢' n 2; CXHZD '丛(叢)' 2; Unihan '叢')
 4. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 5. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 6. cóng proper noun Cong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CD '丛(叢)' 4; Guoyu '叢' n 3)

Contained in

丛林丛书中国佛寺志丛刊孔丛子百科丛书法界图记丛髓录丛生丛刊花丛十方丛林草丛树丛灌木丛灌丛人丛丛谈丛集中英对照佛学丛书佛学丛报谈丛佛光山丛林学院丛林学院男众学部中国佛教百科丛书

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
丛树 叢樹 北方地空中有叢樹名菴 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 125
音声丛 音聲叢 一時佛遊於越祇音聲叢樹 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 21
大丛 大叢 彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 18
丛聚 叢聚 叢聚而生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 16
丛等 叢等 叢等間無空隙 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 11
丛棘 叢棘 無惡犬無多叢棘 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 3 6
丛杂 叢雜 報應叢雜 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Ding Zui Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂最勝陀羅尼經》 Scroll 1 6
一丛 一叢 成此一叢段別住也 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 5
见丛 見叢 若見叢樹 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 4 4
丛刺 叢刺 林木叢刺園苑荒殘 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 4