NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

丛 (叢) cóng

 1. cóng adjective crowded together / thickset
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED 'ts'ung 叢'; Guoyu '叢' adj)
 2. cóng noun bushes / shrubs / ticket / grove
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 灌木 (CD '丛(叢)' 2; Guoyu '叢' n 1; Unihan '叢')
 3. cóng noun a crowd / a collection
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CD '丛(叢)' 3; Guoyu '叢' n 2; CXHZD '丛(叢)' 2; Unihan '叢')
 4. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 5. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 6. cóng proper noun Cong
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CD '丛(叢)' 4; Guoyu '叢' n 3)

Contained in

丛林丛书中国佛寺志丛刊孔丛子百科丛书法界图记丛髓录丛生丛刊花丛十方丛林草丛树丛灌木丛灌丛人丛丛谈丛集中英对照佛学丛书佛学丛报佛光山丛林学院丛林学院男众学部中国佛教百科丛书

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 37
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 22 21
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 21
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 21 17
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 23 17
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 6 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 9
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 8
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 63 8
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 3 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
丛树 叢樹 北方地空中有叢樹名菴 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 125
音声丛 音聲叢 一時佛遊於越祇音聲叢樹 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 21
大丛 大叢 彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 18
丛聚 叢聚 叢聚而生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 16
丛等 叢等 叢等間無空隙 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 11
丛杂 叢雜 報應叢雜 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Ding Zui Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂最勝陀羅尼經》 Scroll 1 6
丛棘 叢棘 無惡犬無多叢棘 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 3 6
一丛 一叢 成此一叢段別住也 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 5
在丛 在叢 在叢樹間相供養 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 4
丛残 叢殘 叢殘短壽命 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
竹林 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
北方空中 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 37
潔白鮮明 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
閻浮一智商人 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
林木 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
便 Scroll 1 in Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 《佛說水沫所漂經》 1
Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
拘夷那竭國力地大 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 5
一時越祇音聲 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 21
Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 7
百草 Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 1
Scroll 1 in Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 2
波羅 Scroll 2 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 1
具足 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
波羅 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
三者 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
小林 Scroll 4 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
莎草 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
之上 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 20 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1