NTI Reader
NTI Reader

丛 (叢) cóng

 1. cóng adjective crowded together / thickset
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED 'ts'ung 叢'; Guoyu '叢' adj)
 2. cóng noun bushes / shrubs / ticket / grove
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 灌木 (CD '丛(叢)' 2; Guoyu '叢' n 1; Unihan '叢')
 3. cóng noun a crowd / a collection
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CD '丛(叢)' 3; Guoyu '叢' n 2; CXHZD '丛(叢)' 2; Unihan '叢')
 4. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 5. cóng verb to crowd / to cluster / to gather
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 聚集 (CCD '丛(叢)' 1; Guoyu '叢' v; XHZD '丛(叢)' 1)
 6. cóng proper noun Cong
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CD '丛(叢)' 4; Guoyu '叢' n 3)

Contained in

丛林丛书中国佛寺志丛刊孔丛子百科丛书法界图记丛髓录丛生丛刊花丛十方丛林草丛树丛灌木丛灌丛人丛丛谈丛集中英对照佛学丛书佛学丛报谈丛佛光山丛林学院丛林学院男众学部中国佛教百科丛书

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 37
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 22 21
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 21
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 21 17
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 23 17
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 6 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 9
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 3 8
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 63 8
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
丛树 叢樹 北方地空中有叢樹名菴 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 125
音声丛 音聲叢 一時佛遊於越祇音聲叢樹 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 21
大丛 大叢 彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 18
丛聚 叢聚 叢聚而生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 16
丛等 叢等 叢等間無空隙 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 11
丛杂 叢雜 報應叢雜 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Ding Zui Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂最勝陀羅尼經》 Scroll 1 6
丛棘 叢棘 無惡犬無多叢棘 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 3 6
一丛 一叢 成此一叢段別住也 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 5
狗丛 狗叢 無惡狗叢棘易入易出 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 3 4
丛残 叢殘 叢殘短壽命 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 5 4