zhì

 1. zhì noun a book cover
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '帙')
 2. zhì noun a box, case, satchel, or bag for scrolls
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '帙' 1; Kroll 2015 '帙' 1; Unihan '帙')
 3. zhì measure word a measure word for books
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '帙' 2; Kroll 2015 '帙' 1a)
 4. zhì noun a wrap for swords
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '帙' 1b)
 5. zhì noun a bundle of documents
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '帙' 3; Kroll 2015 '帙' 2)
 6. zhì verb to order; to put in sequence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '帙' 3)

Also contained in

卷帙浩繁书帙成帙

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era 開元釋教錄 — count: 409
 • Scroll 8 Catalog of the Inner Canon of the Great Tang Dynasty 大唐內典錄 — count: 233
 • Scroll 29 Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄 — count: 158
 • Scroll 19 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era 開元釋教錄 — count: 146
 • Scroll 30 Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄 — count: 129
 • Scroll 23 Zhen Yuan Era Catalog of Newly Authorized Buddhist Teachings (Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu) 貞元新定釋教目錄 — count: 128
 • Scroll 13 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era 開元釋教錄 — count: 126
 • Scroll 13 Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures (Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu) 大周刊定眾經目錄 — count: 95
 • Scroll 3 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 86 , has English translation
 • Scroll 12 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era 開元釋教錄 — count: 79

Collocations

 • 部帙 (部帙) 總其部帙一百二十卷成 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 1 — count: 31
 • 负帙 (負帙) 因茲同門負帙者 — A Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 起信論疏, Scroll 1 — count: 14
 • 一帙 (一帙) 同為一帙 — Daśabalasūtra (Fo Shuo Shi Li Jing) 佛說十力經, Scroll 1 — count: 11
 • 帙略 (帙略) 昔有外道名扇帙略 — Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論, Scroll 15 — count: 8
 • 扇帙 (扇帙) 昔有外道名扇帙略 — Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論, Scroll 15 — count: 8
 • 二帙 (二帙) 語錄二帙 — Quotations from Abbot Xu Tang 虛堂和尚語錄, Scroll 10 — count: 8
 • 上帙 (上帙) 竺法護晉太康元年譯上帙為 — Fahua Xuan Yi Shi Qian 法華玄義釋籤, Scroll 10 — count: 6
 • 帙中 (帙中) 住如初帙中解 — Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 瑜伽論記, Scroll 5 — count: 5
 • 帙十 (帙十) 撰釋迦譜一帙十卷 — Shijia Shi Pu 釋迦氏譜, Scroll 1 — count: 4
 • 三帙 (三帙) 離為三帙 — Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載, Scroll 20 — count: 3