NTI Reader
NTI Reader

verb to adhere / to capture / to restrain
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '拘')

Contained in

拘押拘留拘束摩诃拘絺罗拘赏波俱提精舍拘尸那揭罗拘萨罗拘留孙佛拘留孙拘那含牟尼佛拘那含牟尼大拘絺罗经拘絺罗经尼拘树尼拘律树拘夷那竭拘楼秦佛拘驎拘睒弥国拘睒弥拘泥拘捕沤惒拘舍罗伛和拘舍罗沤和拘舍罗沤波拘舍罗拘夷优那拘泥摩拘絺罗拘瑟底罗拘萨罗国拘舍罗拘薛罗大拘稀罗经薄拘罗经尼拘陀梵志经拘利村拘利邑拘隣聚尼拘律尼拘陀尼拘屡陀尼拘类 拘尸那迦 拘尸那竭 拘尸那伽罗 拘尸那阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼神呪经拘摩罗耆婆拘囚拘兰难陀

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 55
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 45
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 44
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 40
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 39
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 39
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 37
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 8 29
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 27
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 9 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
拘卢 拘盧 其樹皆高六拘盧奢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 54
拘牟 拘牟 拘牟陀華 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 48
薄拘 薄拘 薄拘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 47
拘罗 拘羅 伽拘羅龍王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 46
拘尸 拘屍 於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 41
拘娑罗 拘娑羅 有拘娑羅國王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 39
拘牢 拘牢 拘牢婆王及諸群臣前後圍繞 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 30
拘楼 拘樓 尼拘樓樹下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
六拘 六拘 其樹皆高六拘盧奢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 19
遊拘 遊拘 佛遊拘舍彌 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 18