NTI Reader
NTI Reader

jué

jué verb to dig / to excavate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '掘')

Contained in

采掘数据采掘挖掘发掘央掘魔罗经鸯掘魔开掘鸯掘摩经鸯掘摩央掘魔罗豆那掘多央掘摩罗鸯掘摩罗罗掘隧道掘进机

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 128
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 29
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 16 28
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 23
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 20
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 41 20
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 19 19
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 2 19
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 11 18
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
央掘 央掘 央掘魔母念子當飢 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 159
掘魔 掘魔 央掘魔母念子當飢 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 159
掘地 掘地 人掘地取華煮食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 28
利掘 利掘 羅閱城中有長者名曰尸利掘 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 41 21
掘多 掘多 名曰掘多 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 20
掘长者 掘長者 所謂優波掘長者是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 8
掘取 掘取 語令掘取 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 7
语掘 語掘 復語掘地 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 7
尊者掘 尊者掘 尊者掘多至世尊所 Anan Tongxue Jing 《阿難同學經》 Scroll 1 6
掘深 掘深 自掘深根本 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 8 5