NTI Reader
NTI Reader

luò

 1. luò verb to fall / to drop
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Direction 方向
  Notes: (Unihan '落')
 2. luò noun net income
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
  Notes: (Unihan '落')
 3. luò noun surplus
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
  Notes: (Unihan '落')

Contained in

落实落成日落落寞落地角落墟落坐落败落座落落后段落堕落降落落选脱落下落落得着落失落旁落沦落流落剥落散落落难冷落没落衰落部落错落有致落款落笔村落聚落错落那落迦捺落迦阿落刹娑崩落落英破落坠落落日零落落差那罗聚落补陀落山屈茶聚落那梨迦聚落那地迦聚落

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 2 54
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 39
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 172 33
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 2 29
San Mi Di Bu Lun 《三彌底部論》 Scroll 3 29
Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》 Scroll 1 27
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 27
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 9 26
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 4 25
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 3 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
齿落 齒落 頭白齒落 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
落果 落果 或食自落果 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
落法服 落法服 鬚髮自落法服著身便成沙門 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 7
吹落 吹落 伊蘭風至吹落華 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 3
枯落 枯落 其葉應時萎黃枯落 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 3
落堕 落墮 落墮於水 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 3
落度 落度 落度兇暴 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 3
彫落 彫落 枝葉彫落 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 3
落走 落走 舉聲一喚飛落走伏 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 2
缺落 缺落 牙齒缺落 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 2