NTI Reader
NTI Reader

noun cave / hole / grotto
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态

Contained in

窟窿某高窟麦积山石窟云冈石窟龙门石窟大足石窟石窟吴哥窟孔达尼石窟支提窟毗诃罗窟巴贾石窟洞窟巴格石窟七叶窟刹帝山窟阿旃陀石窟孔迪沃特石窟卡尔拉石窟贝德萨石窟朱纳尔石窟库木吐喇石窟克孜尔石窟中心柱窟莫高窟吐峪沟石窟台台尔石窟埃洛拉石窟榆林窟四大石窟阿姜达石窟胜鬘宝窟贫民窟魔窟净土洞窟

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Aśokarājāvadāna (Ayuwang) 《阿育王傳》 Scroll 6 26
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 53 25
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 2 23
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 47 18
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 5 16
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 15
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 1 14
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 8 14
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 7 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
窟中 窟中 毘陀山因陀娑羅窟中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 37
娑罗窟 娑羅窟 毘陀山因陀娑羅窟中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 14
巢窟 巢窟 高顯作巢窟 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 12
巖窟 巖窟 中有八萬巖窟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
窠窟 窠窟 憶如來一切無常亦無窠窟 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 3 6
石室窟 石室窟 昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 5 5
二窟 二窟 山有二窟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
入窟 入窟 行已入窟 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 5
仙人窟 仙人窟 尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 5
南窟 南窟 其山有一仙人住在南窟 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 5