bēng

bēng verb to rupture / to split apart / to collapse
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '崩')

Contained in

Also contained in

崩溃崩塌驾崩崩落灵帝崩崩地崩坏山崩雪崩崩盘崩倒精神崩溃崩裂崩坍崩殂崩摧崩毁崩陷礼乐崩坏礼崩乐坏崩决塔崩血崩天崩地裂触目崩心土崩瓦解崩漏枪崩崩坏作用崩大碗崩龙族分崩离析崩症

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 49
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 39
 • Scroll 3 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 32
 • Scroll 1 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 27
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 26
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 25
 • Scroll 2 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 24
 • Scroll 1 Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 — count: 21
 • Scroll 4 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 17
 • Scroll 3 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 — count: 17

Collocations

 • 崩亡 (崩亡) 却後國王崩亡 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 14
 • 王崩 (王崩) 父王崩 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 3 — count: 13
 • 崩颓 (崩頹) 法山已崩頹 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 25 — count: 10
 • 崩背 (崩背) 修師摩王子聞父崩背 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 23 — count: 9
 • 崩伽 (崩伽) 佛住崩伽闍崩伽耆林中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 30 — count: 8
 • 崩堕 (崩墮) 須彌山王四千里一崩墮 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 5 — count: 6
 • 欲崩 (欲崩) 頂生大王臨欲崩時 — Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》, Scroll 1 — count: 6
 • 太山崩 (太山崩) 如太山崩 — Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》, Scroll 2 — count: 5
 • 国王崩 (國王崩) 其國王崩 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 4 — count: 4
 • 须弥山崩 (須彌山崩) 見須彌山崩 — Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》, Scroll 2 — count: 4