NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

或是 huòshì

huòshì conjunction or / either ... or ...
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: (CC-CEDICT '或是')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 537 24
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 13 17
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 17
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 14
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 12
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 54 12
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 17 11
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 11
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 35 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
或是 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
或是婆羅門大臣 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
或是父母 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
或是 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
或是前言 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 1
或是名為信力 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
或是如來或是菩薩或是聲聞 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 3
或是使歡喜 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
或是 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
畜生或是正法 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
或是腸胃 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
或是迦旃延 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
或是菩薩眾生 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
或是梵王大自在 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
或是天神 Scroll 1 in Sutra of the Nine-Colored Deer 《九色鹿經》 1
或是天帝釋 Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 3
或是時節婆羅門 Scroll 3 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
或是諸天神力迷惑 Scroll 17 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
或是惡行慈愍 Scroll 31 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
或是 Scroll 46 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
或是 Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
或是幻化 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
或是孤獨 Scroll 11 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
或是功德天 Scroll 4 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
或是先世 Scroll 5 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1