NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

  1. verb to forewarn / to expect / to anticipate / to worry
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. proper noun Yu
    Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  3. verb to cheat
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

虞帝尧虞舜虞应龙虞部上虞刘虞驺虞尔虞我诈堪虞虞城

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 26
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 19
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 8 12
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 2 11
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 4 10
Po Xie Lun 《破邪論》 Scroll 1 6
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 6
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 5 6
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 7 6
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 10 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
虞拏 虞拏 虞拏誐囉 Bhagavatīprajñāpāramitāpañcaśatikasūtra 《佛說五十頌聖般若波羅蜜經》 Scroll 1 17
虞呬 虞呬 誐多鉢囉摩虞呬也 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 13
虞噜 虞嚕 爾虞嚕馱檐沒羅木 Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 2 11
虞钵 虞鉢 母名沒囉賀摩虞鉢多 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 10
虞尼 虞尼 虞尼那嚩良藥 Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 1 8
虞卢 虞盧 虞盧虞盧 Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 4 6
野虞 野虞 跢野虞隸虞 Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 1 6
虞梨 虞梨 而為虞梨迦 Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 3 6
摩虞 摩虞 母名沒囉賀摩虞鉢多 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 5
攞虞 攞虞 左攞虞鉢囉 Jingang Ding Yujia Jingang Saduo Wu Mimi Xiuxing Niansong Yi Gui 《金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 4
苾芻 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 1
摩娑婆子 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
侍衛 Scroll 11 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
Scroll 5 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 1
Scroll 6 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 3
Scroll 1 in Bhagavatīprajñāpāramitāpañcaśatikasūtra 《佛說五十頌聖般若波羅蜜經》 1
Scroll 6 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
安靜 Scroll 20 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
Scroll 34 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
Scroll 20 in Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 1
Scroll 1 in Vīradattagṛhapatiparipṛcchā (Wu Wei Shou Wen Dasheng Jing) 《無畏授所問大乘經》 1
Scroll 7 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
譬如 Scroll 1 in Bhadrapālasūtra (Ba Pi Pusa Jing) 《拔陂菩薩經》 1
良藥 Scroll 1 in Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 1
Scroll 1 in Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 《佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Sui Yong Zunzhe Jing 《佛說隨勇尊者經》 1
Scroll 1 in Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 《十二緣生祥瑞經》 1
病者心意識 Scroll 1 in Fo Shuo Chuchu Jing 《佛說處處經》 1
Scroll 3 in Southern Qi 《佛說身毛喜豎經》 1
爾時三十三天中有天子 Scroll 3 in Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 《佛陀多羅》 2
Scroll 2 in She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 3