NTI Reader
NTI Reader

mán

  1. mán adjective beautiful
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Middle Chinese: maen; of hair (Kroll '鬘' 1; NCCED '鬘')
  2. mán noun a garland
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Kroll '鬘' 1a)

Contained in

胜鬘师子吼一乘大方便方广经胜鬘指鬘花鬘华鬘胜鬘经菩萨本生鬘论本生鬘胜鬘夫人会胜鬘夫人胜鬘师子吼一乘大方便方广经大妙金刚大甘露军拏利焰鬘炽盛佛顶经末利支提婆华鬘经胜鬘宝窟不着华鬘香油涂身鬘童子小经胜鬘书院

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 35
Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 《佛說妙吉祥最勝根本大教經》 Scroll 1 30
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 30
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 41 30
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 22 26
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 59 24
Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 《佛說妙吉祥最勝根本大教經》 Scroll 2 22
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 13 21
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 22 20
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 17 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鬘童子 鬘童子 尊者鬘童子在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 30
鬘师 鬘師 織鬘師 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 21
持鬘 持鬘 名曰持鬘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 17
金鬘 金鬘 生已自然頂有金鬘 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 14
鬘树 鬘樹 次到鬘樹 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 13
结鬘 結鬘 如結鬘師取以妙線 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 2 11
结成鬘 結成鬘 妙巧安布盤結成鬘 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 2 11
作鬘 作鬘 如巧鬘師及鬘師弟子作鬘既成 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
鬘女 鬘女 王所愛念彼金鬘女 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 10
鬘饰 鬘飾 持香花鬘飾 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 9