NTI Reader
NTI Reader

善说 (善說) shàn shuō

shàn shuō phrase skillfully expounded
Domain: Buddhism 佛教
Notes: TM: 善 good + 說 expound (T 1846; Fazang and Vorenkamp, 2004, p. 32)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 1 28
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 3 25
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 19 23
Wu Suoyou Pusa Jing 《無所有菩薩經》 Scroll 1 19
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 16
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 37 13
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 2 13
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 8 11
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 1 10
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shan Si Tongzi Jing) 《善思童子經》 Scroll 2 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
善说法 善說法 世尊善說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 28
法善说 法善說 我法善說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 26
世尊善说 世尊善說 世尊善說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
善说贤圣 善說賢聖 善說賢聖路 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 6
善说法句 善說法句 善說法句 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 6
善说善说 善說善說 善說善說 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 4
说善说 說善說 說善說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 53 4
善说快 善說快 智牢善說快 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 21 4
牢善说 牢善說 智牢善說快 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 21 4
善说妙法 善說妙法 謂善說妙法 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 4