NTI Reader
NTI Reader

名字 míngzi

 1. míngzi noun full name
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: Measure word: 个; in the sense of 姓與名 'surname and given name' (CC-CEDICT '名字'; Guoyu '名字' 1)
 2. míngzi noun name
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of the name of an object (CC-CEDICT '名字'; Guoyu '名字' 2)
 3. míngzi noun fame and prestige
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: (Guoyu '名字' 3)

Contained in

名字即计名字相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 41 61
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 42
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 42 38
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 6 37
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 7 27
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 25
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 5 25
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 21
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 6 19
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
名字因缘 名字因緣 為名字因緣 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 7
性名字 性名字 他為其作惡性名字 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 6
名字决定 名字決定 入一切名字決定三摩地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 36 5
立名字 立名字 便立名字 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 5
自称名字 自稱名字 還自稱名字 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 5
名字出生 名字出生 故有如是名字出生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 4
说名字 說名字 各各自說名字已 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 4
菩萨摩诃萨名字 菩薩摩訶薩名字 自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 346 4
因缘名字 因緣名字 何因緣名字 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 3
山名字 山名字 彼朋迦山名字久滅 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 3