NTI Reader
NTI Reader

王子 wángzǐ

wángzǐ noun a prince
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '王子')

Contained in

文殊师利法王子阿阇世王子会年少王子法王子无畏王子经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 7 60
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 56
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 49
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 81 48
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 41
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 38
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 4 37
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 36
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 8 33
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 96 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
乾闼婆王子 乾闥婆王子 有五髻乾闥婆王子 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 26
王子孙 王子孫 我等諸王子孫及弟 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 16
王子须菩提 王子須菩提 王子須菩提為王所敬重 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 12
呼王子 呼王子 滿呼王子至世尊所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 11
王子闻 王子聞 五髻乾闥婆王子聞是語已 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 10
王子言 王子言 佛告五髻乾闥婆王子言 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 9
只陀王子 祇陀王子 此是祇陀王子在深宮中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 9
王子曰 王子曰 王阿闍世告耆婆伽王子曰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 8
告王子 告王子 告王子言 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 7
耆婆伽王子 耆婆伽王子 耆婆伽王子在王左側 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 6