NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

王子 wángzǐ

wángzǐ noun a prince
Domain: History 历史
Notes: (CC-CEDICT '王子')

Contained in

文殊师利法王子阿阇世王子会年少王子法王子无畏王子经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 7 60
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 56
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 49
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 81 48
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 42
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 38
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 4 37
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 36
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 8 33
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 96 32

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
乾闼婆王子 乾闥婆王子 有五髻乾闥婆王子 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 26
王子孙 王子孫 我等諸王子孫及弟 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 16
王子须菩提 王子須菩提 王子須菩提為王所敬重 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 12
呼王子 呼王子 滿呼王子至世尊所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 11
王子闻 王子聞 五髻乾闥婆王子聞是語已 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 10
王子言 王子言 佛告五髻乾闥婆王子言 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 9
只陀王子 祇陀王子 此是祇陀王子在深宮中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 9
王子曰 王子曰 王阿闍世告耆婆伽王子曰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 8
告王子 告王子 告王子言 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 7
耆婆伽王子 耆婆伽王子 耆婆伽王子在王左側 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
王子提舍 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
法護教誡王子 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
王子 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
乾闥婆王子 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
乾闥婆王子白佛 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
乾闥婆王子 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 19
王子相承 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 16
王子 Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
寧可王子耆婆童子 Scroll 45 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
譬如金輪王子 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 1
王子 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
國王西方王子 Scroll 20 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
王子 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 28
王子 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
有無王子 Scroll 26 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
乃至無畏王子 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
王子 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
王子大臣 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
王子 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
王子 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 2
所謂祇洹王子 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
王子婆羅五百供養 Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
琉璃王子 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
提婆達兜惡人便婆羅王子 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 8
王子 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5