NTI Reader
NTI Reader

一百 yībǎi

yībǎi number one hundred
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经金刚顶经毘卢遮那一百八尊法身契印一切如来说佛顶轮王一百八名赞圣观自在菩萨一百八名经圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经赞扬圣德多罗菩萨一百八名经毘俱胝菩萨一百八名经圣金刚手菩萨一百八名梵赞千钵文殊一百八名赞佛说文殊师利一百八名梵赞文殊师利一百八名梵赞大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经佛一百八名赞一百五十赞佛颂贤圣集伽陀一百颂一百八一百一

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 89
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 87
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 87
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 2 86
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 78
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 2 74
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 74
Bu Kong Juan Suo Zhou Xinjing 《不空羂索呪心經》 Scroll 1 70
Zhan Cha Shan Eye Bao Jing 《占察善惡業報經》 Scroll 1 63
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 58

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一百由旬 一百由旬 罪人去火一百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 22
广一百 廣一百 其池縱廣一百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 11
二千一百 二千一百 二千一百六十五字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 10
一百王 一百王 有一千一百王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 8
等一百 等一百 縱廣正等一百由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 7
一千一百 一千一百 有一千一百王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 7
一百岁 一百歲 人壽一百歲 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 6
千一百 千一百 千一百三字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 6
一百波罗蜜多 一百波羅蜜多 分別演說二千一百波羅蜜多 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 5
一百二十五 一百二十五 縱廣正等一百二十五由旬 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 2 5