NTI Reader
NTI Reader

verb to chew / to masticate
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Contained in

咀嚼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 14
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 32 4
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 4
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 4 4
Hong Jia Tuo Ye Yi Gui 《吽迦陀野儀軌》 Scroll 2 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 72 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 4
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 8 4
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
呪咀 呪咀 朝暮香熏呪咀妖蠱 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 74
摩咀 摩咀 外別解脫經所有廣說摩咀理迦展轉傳來等 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 23
咀理 咀理 外別解脫經所有廣說摩咀理迦展轉傳來等 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 17
咀罗 咀羅 二重嗢咀羅僧伽及安咀婆娑 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 8 7
咀言说 咀言說 若被呪咀言說 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 5
咀吒 咀吒 屬咀吒神 Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 1 4
中咀 中咀 在牙關中咀而嚼之 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 49 4
咀利 咀利 咀利 Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 5 3
属咀 屬咀 屬咀吒神 Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 1 3
咀沫 咀沫 五者口中咀沫 Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 10 3