NTI Reader
NTI Reader

无漏 (無漏) wúlòu

 1. wúlòu adjective having no passion or delusion
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: anāsrava
 2. wúlòu proper noun Nirvana
  Domain: Buddhism 佛教
 3. wúlòu phrase Undefiled
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

三无漏学无漏法三无漏根无漏智无漏道无漏界无漏五蕴无漏心

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 169 151
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 137
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 130
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 170 130
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 26 124
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 168 121
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 17 115
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 10 113
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 16 109
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 107

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成无漏 成無漏 捨有漏成無漏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 38
无漏戒 無漏戒 無漏戒 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 18
无漏行 無漏行 成無漏行 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 8
生无漏 生無漏 引生無漏 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 8
无漏乐 無漏樂 如來於今聖無漏樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 7
引发无漏 引發無漏 引發無漏 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 7
圣无漏 聖無漏 如來於今聖無漏樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 6
无漏失 無漏失 具諸威儀無漏失者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
无漏圣道 無漏聖道 無漏聖道皆成就 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 5 5
禅无漏 禪無漏 禪無漏戒 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 5