NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

突尼斯第纳尔 (突尼斯第納爾) Tūnísī dìnàěr

Tūnísī dìnàěr noun Tunisian dinar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Tunisia 突尼斯 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Tunisia (WIKI 'ISO_4217')